วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Leading : Leadership


Leadership
Framework  Management  Tool Box   ด้าน  Leading
นำเสนอโดย : พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
รวบรวมโดย : อภิชา กิจเชวงกุล
1.หลักการ/แนวคิด/ประวัติ Leadership 
ชักนำ (การจูงใจ)    พฤติกรรม = การกระทำใดๆที่คนๆนั้นแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นและรับรู้ถึงความต้องการ 
คำนิยามของผู้นำ  
ผู้นำ(Leader)  บุคคลที่มีลักษณ์และคุณสมบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ โดยใช้อิทธิพล จูงใจ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  
2. เครื่องมือนี้คือ/มีองค์ประกอบ 
ลักษณะของการเป็นผู้นำ(Leadership Styles)
 ผู้นำแบบเจ้าระเบียบ (Regulative Leader)
ผู้นำแบบบงการ (Directive Leader)
ผู้นำแบบจูงใจ (Persuasive Leader)
ผู้นำแบบร่วมใจ (Participative Leader)
3.   เครื่องมือนี้ใช้เพื่ออะไร


ข้อดี
1. ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Energy and ambition)
2. ความปรารถนาที่จะนำผู้อื่น (The desire to lead)
3. ความเชื่อมั่นตนเอง (Self-confidence)
4. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
6. ความรอบรู้ในงาน (Job-relevant knowledge)
ข้อเสีย
1)ยังไม่มีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับการเป็นผู้นำได้ดีในทุกสถานการณ์
2) คุณลักษณะของผู้นำมักใช้ได้กับสถานการณ์ที่ขาดความชัดเจน
3) ยังขาดความชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผลต่อกัน เช่นผู้นำมีความเชื่อมั่นตนเองมาก่อน
4) คุณลักษณะน่าจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำได้มากกว่าที่จะ ใช้แยกคนเป็นผู้นำออกจากคนที่ไม่ใช่ผู้นำ
5ภาวะผู้นำใช้อย่างไร   
มีเครื่องมือในการกำหนดวิสัยทัศน์ และการเปลี่ยนแปลง และนำ จะคงสภาพการจัดการ และรูปแบบองค์การ
ขบวนการจัดการประกอบไปด้วยแมนของการทำงาน องค์กร และการควบคุม
 แผนงานจะเป็นรายละเอียดของวัตถุประสงค์และแผนที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จ
 การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อเป็นตามความต้องการของผู้จัดการ
มีการควบคุม ติดตาม ปฏิบัติตามแผน และนำข้อขัดแย้งมาแก้ไข
 รูปแบบแผนงานการจัด การ จัดองค์การ และการควบคุม จะสองดคล้องกับพฤติกรรม
 ผู้จัดการทำทุกสิ่งๆ
เป้าหมายต้องมีความมั่นคง การควบคุม การแข่งขัน
มองการระยะสั้น หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  และอนุรักษ์ รูปแบบเดิม
6.   ภาวะนำ
มีการแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ ขององค์กรมีการแนะนำและจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรมีกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำด้านการจัดการจะเน้นไปด้านปฏิบัติงาน
 กำหนดทิศทางในการพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อนุญาตให้พนักงานทำงานตามแนวทางของตนเอง  แต่สอดคล้องกับพันธ์กิจ
มีการสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ ของพนักงาน เพื่อจะนำสู่ความสำเร็จ
 มีการนำวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้
 ผู้นำทำในสิ่งที่ถูกต้อง
เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีการให้อำนาจในการทำงานร่วมกัน และมีความหลากหลาย
มองการระยะยาว ชอบเสี่ยง   ชอบเปลี่ยนแปลง  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
7.กรณีศึกษา ภาวะผู้นำ : กรณีศึกษา บริษัท ลินฟ้อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 Leadership: A Case Study of Linfox (Thailand) Company Limited
  โดย นิภาพร เจนกิจพาณิชย์กุล   
ผลการประเมินภาวะผู้นำในปัจจุบันเป็นภาวะผู้นำแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแบบภาวะผู้นำ ทั้ง 7 เรียงตามลำดับได้ดังนี้ ลักษณะของกระบวนการควบคุม ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร ลักษณะการใช้กระบวนการผู้นำ ลักษณะของการกำหนดเป้าหมายการทำงานหรือการออกคำสั่ง ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของกระบวนปฏิสัมพันธ์ซึ่งมีอิทธิต่อกัน ลักษณะของแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทำงาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น